GDPR

Blå Stjärnans Djursjukhus AB 556502-5193 För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster kommer vi behandla dina personuppgifter enligt följande. Behandlingen sker i enlighet med gällande regelverk, inklusive dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Innehåll

Vår behandling av dina personuppgifter beskrivs nedan i olika avsnitt, varav en eller flera kan komma att beröra dig beroende på vilken relation du har till oss.  Avsnitten följs av en generell beskrivning.

 • Avsnitt 1 – Kunders personuppgifter i samband med kontakt och uppdrag av kund
  Här redogör vi för hur vi hanterar personuppgifter om dig som kund eller dig som ombud för kund. Detta sker i egenskap av dig som privatperson eller som representant för annan verksamhet.
 • Avsnitt 2 – Registrering av journal, remisshantering och informationsutbyte
  Här beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vår vårdgivning, inklusive journalhantering, delning till andra veterinärkliniker och försäkringsbolag.
 • Avsnitt 3 – Arbetssökande
  Här riktar vi oss till dig som har eller planerar att skicka in en arbetsansökan till Blå Stjärnans Djursjukhus AB.
 • Avsnitt 4 – Vid föreläsningar för allmänheten, kliniska kvällar med mera
  Här förklaras hur vi behandlar dina uppgifter då du anmält dig till något av våra event.
 • Avsnitt 5 – Generell information och dina rättigheter
  Här kan du läsa mer om vilka som kan få tillgång till dina uppgifter, vilka rättigheter du har som individ, hur länge dina uppgifter sparas samt hur du kan kontakta oss för att få veta mer.
 • Avsnitt 6 – Säkerhet
  Här får du information om vår webbplats, cookies och länkar till övriga webbplatser.
 • Avsnitt 7 – Ändring av policyn
  Här får du information om eventuella ändringar av policy.

1. Kunders personuppgifter i samband med kontakt och uppdrag av kund

Vad vi behandlar (ändamål)

Vi behandlar uppgifter för att kunna identifiera djur och dess ägare.
Vi sparar uppgifter för att kunna följa upp med dig som kund, exempelvis vid påminnelse om vaccination eller andra återkommande behandlingar.
Vi sparar även dina kontaktuppgifter för att marknadsföra våra tjänster till dig.

Hur vi behandlar

Vi samlar in uppgifterna och sparar i våra system för journal- och fakturahantering.
Vi sammanställer även uppgifterna i våra system för kundhantering.

Vad vi behandlar

Uppgifterna vi behandlar om dig är de uppgifter som du själv lämnar till oss och som är av relevans för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster.
Till viss mån kan kunduppgifter samlas in via ombud, remitterande klinik alternativt anhörig som delar ägandet av patient.

Rättslig grund

Rättslig skyldighet
Bokföringslagen ställer krav på oss i fråga om redovisning och fakturering.

Berättigat intresse
Utöver den behandling som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter sker även viss behandling med stöd av ett berättigat intresse. Vi tar däri hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vår intresse är berättigat.

Insamling och ev. utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade direkt från dig eller ombud/extern vårdinstans. I samband med antagande av ny kund kan vi behöva samla in uppgifter från publika register såsom www.allabolag.se, UC AB och motsvarande för att komplettera och bekräfta uppgifterna vi fått från dig.

Vi kan komma att använda oss av leverantörer för tekniska lösningar kring ovanstående hantering, men vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående för andra ändamål annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och dig.

Vi delar med oss av uppgifterna endast till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis: Betallösningar (kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Vid betalningssvårigheter efter besök hos oss kan dina uppgifter komma att delas till vårt inkassobolag.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och de ändamål som anges där. Detta innebär att vi exempelvis lagrar information för uppföljning i maximalt ett år efter vår senaste kontakt och information avseende bokföring i 7 år. Dina uppgifter kan sparas för andra ändamål såsom följer av andra delar av den här policyn.

2. Registrering av journal, remisshantering och informationsutbyte

Varför vi behandlar (Ändamål)

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster, upprätthålla vår patienthantering och bokningsfunktion samt för att hålla vår kunskap och information om dig uppdaterad och aktuell. Vi hanterar även laboratorieanalyser och andra vård-ärenden som skickas till extern partner. Vi behandlar även för att uppfylla våra journalföringsskyldigheter och redovisningsskyldigheter. Vi har även skyldigheter att göra orosanmälan vid misstankar om allvarliga brister i djurhållning. Vi skickar då relevant information om detta till Länsstyrelsen.

Hur vi behandlar

Vi samlar in uppgifterna och sammanställer dem i vårt journalsystem för att erbjuda vård och försäljning av dessa tjänster. Vid behov och second opinions/remisshantering samt reglering mot försäkringsbolag delas journaluppgifter innehållande kund/patientinformation till externa aktörer inom djursjukvården och försäkringsbranschen. Detta för att upprätthålla patientsäkerheten samt ge kunskapsbyte.

Vad vi behandlar

Vi hanterar i huvudsak dina kontaktuppgifter samt alla uppgifter om ert husdjur.
I begränsad utsträckning kan vi komma att behandla uppgifter om till exempel familjemedlemmar och bekanta som en extra kontaktperson vid behov då många patienter delas av flera ägare.

Till viss mån kan kunduppgifter samlas in via ombud, remitterande klinik alternativt anhörig som delar ägandet av patient.

Rättslig grund

Avtal med registrerad
För att kunna fullfölja våra åtaganden avseende vård av ditt djur är det nödvändigt för oss
att behandla personuppgifter såsom beskrivs ovan.

Berättigat intresse
Utöver sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för våra åtaganden gentemot dig
som kund tar vi också hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål
(såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar
hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

Rättslig skyldighet
Vi har skyldigheter att föra journal enligt lagkrav samt att bokföringslagen ställer krav på oss i
fråga om redovisning och fakturering.

Insamling och utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. Om du som kund kommer på
remiss från annan veterinär tar vi emot journalkopia från denne och vi kommer efter avslutad behandling
återkoppla till remittenten. Vi delar med oss av uppgifterna endast till sådana leverantörer som behövs för
utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan.

Exempelvis

 • Delning till andra veterinärkliniker som delar en patient för att säkra patientsäkerheten och möjliggöra remisser, samt till försäkringsbolag.
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som
anges ovan om laglig grund och ändamål, upp till 25 år när det är påkallas av djurets förväntade livslängd.

3. Arbetssökande

Varför vi behandlar (Ändamål)

Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet.

Hur vi behandlar

Vi samlar in personuppgifter från användare som registrerat sig i vårt rekryteringsverktyg Team Tailor. I en rekryteringsprocess kan vi även komma att hämta offentliga uppgifter från tredje part såsom t.ex Facebook, LinkedIn.

Vad vi behandlar

Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas, t.ex namn, adress, etc. För mer information se vår integritetspolicy vid anslutning till Team Tailor.

Rättslig grund – Berättigat intresse

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

Insamling och utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig i vårt rekryteringsverktyg Team Tailor samt tredje part som angetts. I samband med ansökan kan vi komma att samla in uppgifter från de referenser du anger till oss i ansökan. Vi delar inte med oss av din ansökan om vi inte särskilt begärt och fått godkännande om detta av dig.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter i 2 år från tiden för din ansökan (såvida du inte begär annat). Om du blir anställd av oss kommer uppgifterna i din ansökan lagras och behandlas i enlighet med vad som anges i vår policy för behandling av anställdas personuppgifter, vilken endast tillhandahålls våra anställda.

4. Vid föreläsningar för allmänheten, kliniska kvällar m.m.

Varför vi behandlar (Ändamål)

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna ge dig möjlighet att delta i föreläsningar och utbildningstillfällen som anordnas av Blå Stjärnans Djursjukhus.

Hur vi behandlar

Blå Stjärnans Djursjukhus strävan är att inte registrera övriga identitetsuppgifter annat än då det är nödvändigt samt att ej registrera känsliga uppgifter såsom tex hälsouppgifter.

Vad vi behandlar

Uppgifterna vi behandlar är de uppgifter du själv lämnar till oss vid anmälan via vår hemsida eller mejl. Detta är kontaktuppgifter avseende namn, e-postadress, telefonnummer samt eventuella kostavvikelser.

Rättslig grund – Berättigat intresse

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig vid anmälan till Blå Stjärnans olika events. Vi samlar endast in eventuellt namn, telefonnummer & e-postadress samt kostavvikelser för att ge en översikt om antalet anmälda personer samt ge oss kontaktuppgifter om vi av någon anledning behöver kontakta de anmälda.

Insamling och ev. utlämnande

Vi samlar in dina kontaktuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i våra event. Dessa uppgifter delas inte vidare till tredje part utan ses endast av de ansvariga för eventet.

Lagringsperiod

Personuppgifter som lämnas vid anmälan till kliniska kvällar sparas i 2 månader efter eventets slutdatum för att sedan raderas.

5. Generell information och dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har några frågor gällande dina personuppgifter hos Blå Stjärnans Djursjukhus, vill ha åtkomst eller rätta dina uppgifter kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-post gdpr.bsd@blastjarnan.se eller på plats hos oss.

Du har enligt svensk lagstiftning rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Blå Stjärnans Djursjukhus. Detta ska begäras skriftligen till Blå Stjärnans Djursjukhus personuppgiftsombud.

Du kan även be oss radera dina uppgifter som finns registrerade hos oss. Vi måste dock behålla uppgifter som är nödvändiga att spara för att uppfylla det avtal vi har med dig eller för att efterleva lagen.

Om du anser att det finns olämpliga personuppgifter hos oss ser vi gärna att du kontaktar oss. Därigenom kan vi
försöka hjälpa dig med svar samt korrigera eventuella missförstånd.

6. Säkerhet

Blå Stjärnans Djursjukhus har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

I samband med besök på vår hemsida blastjarnan.se informeras det om vilka cookies som tillämpas och du kan själv välja om du vill acceptera cookies på din dator. Om du inte vill ta emot dem kan du själv göra en inställning på din dator som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till cookies, alternativt välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra cookies.

Länkar

På webbplatsen www.blastjarnan.se finns länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls som en hjälp för besökaren. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Undersstandit och använder moderna tekniker och lösningar som till exempel Drupal som publiceringsplattform och responsiv för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.

7. Ändring av policyn

Observera att vi när som helst och utan föregående meddelande kan ändra och uppdatera denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till

gdpr.bsd@blastjarnan.se